_algemene voorwaarden

_algemene voorwaarden

Algemene verhuurvoorwaarden van Koggel Events, gevestigd te Katingerveldweg 37, 7707 CT Balkbrug, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 08192221. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Koggel Events en derden. Koggel Events wordt hierna “verhuurder” genoemd en de derde wordt hierna aangeduid als “huurder”. Indien een huurder (inkoop-en/of huur-)voorwaarden hanteert zullen deze onderhavige voorwaarden van verhuurder prevaleren voor zover bepalingen uit beide voorwaarden tegenstrijdig zijn, een en ander indien en voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders zullen overeenkomen. Indien tussen verhuurder en huurder afspraken zijn gemaakt die afwijken van deze voorwaarden, zullen die afspraken schriftelijk moeten zijn vastgelegd.
ARTIKEL 1. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN. Alle aanbiedingen zijdens de verhuurder, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Bezichtiging van een verhuurlocatie of wijziging van het concept kunnen wijzigingen met zich brengen. Een overeenkomst en/of wijziging en/of aanvulling van een overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van de verhuurder. Overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers van verhuurder of andere voor verhuurder optredende tussenpersonen zijn voor verhuurder niet bindend dan na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de verhuurder. Huurder zal gebonden zijn aan de inhoud van de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst indien hij tegen de inhoud van deze bevestiging niet binnen acht dagen na dagtekening daarvan bij de verhuurder schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Als er sprake is van meerdere huurders zijn alle huurders hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de huurders. Verhuurder is bevoegd van personen die van hem willen huren te verlangen dat zij zich legitimeren middels een geldig en gangbaar legitimatiebewijs.
ARTIKEL 2. PRIJZEN. Een stijging van kosten die voor verhuurder optreedt na het sluiten van de overeenkomst – bijvoorbeeld een hogere inkoopprijs van een onderaannemer, of een stijging van aankoopprijzen, lonen, transportkosten, BTW of enige andere overheidsheffing – mag verhuurder aan huurder doorberekenen. Alle door verhuurder aangegeven prijzen zijn exclusief BTW en gebaseerd op contante betaling bij aflevering. De prijzen van de verhuurder zijn erop gebaseerd dat transport-materialen als karren, kasten, containers, flight cases en dergelijke tijdens de verhuurperiode op de locatie opgeslagen kunnen blijven. Als dat niet zo is komen extra transportkosten voor rekening van de huurder. Eventueel door huurder aan verhuurder of diens personeel aangeboden maaltijden en of consumpties worden geacht uit coulance te zijn verstrekt en kunnen niet aan verhuurder in rekening worden gebracht.
ARTIKEL 3. BETALING. De overeengekomen huurprijs dient door huurder aan verhuurder te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Indien de betaling niet of niet volledig binnen deze genoemde termijn van 14 dagen of op een andere overeengekomen wijze, termijn of datum heeft plaatsgevonden is huurder over het openstaande factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,25 procent per maand of gedeelte van een maand. Bovendien wordt huurder alsdan verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, welke tussen partijen worden vastgesteld op 15 % van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 250,–. Huurder is verplicht op eerste verzoek of sommatie van de verhuurder zekerheid te stellen ter zake de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek/deze sommatie of wanneer een huurder in verzuim is met tijdige betaling van (een deel van) eerder verzonden facturen is verhuurder bevoegd de levering op te schorten of de overeenkomst te annuleren, onverminderd het recht van verhuurder op schadevergoeding. Indien of voor zover verhuurder ten behoeve van huurders speciale aanbiedingen doet en/of onder welke vorm of benaming ook kortings- en/of bonusregelingen tot stand brengt of hanteert zullen die aanbiedingen en/of regelingen slechts van toepassing zijn op die huurders die steeds hebben voldaan en voldoen aan hun verplichtingen. Het is een huurder niet toegestaan enige verrekening toe te passen m.b.t. het door deze aan verhuurder verschuldigde bedrag. Alle gedurende de overeengekomen huurperiode te vervallen huurtermijnen zijn direct opeisbaar in geval van: surséance van betaling of faillissement van huurder, beslaglegging ten laste van of onder de huurder, besluit van huurder tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van diens onderneming en/of indien de huurder twee of meer maal een factuur van verhuurder niet volledig of niet tijdig heeft voldaan. Indien verhuurder zaken van huurder onder zich heeft is hij gerechtigd daarop voor zijn vordering retentierecht uit te oefenen totdat huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldoen of daarvoor voldoende zekerheid heeft gesteld.
ARTIKEL 4. WAARBORGSOM. Verhuurder is gerechtigd voorafgaand aan enige verhuring van een huurder betaling van een waarborgsom te vorderen. Verhuurder is gerechtigd om al hetgeen hij wegens de verhuring of in verband met het gehuurde van huurder opeisbaar heeft te vorderen met de ontvangen waarborgsom te verrekenen. Deze verrekening kan ook gedurende de looptijd van de huurovereenkomst plaatsvinden. Verhuurder kan in het laatste geval verlangen dat huurder de waarborgsom weer aanvult. Verhuurder is geen rente over de waarborgsom verschuldigd. Hij is tot terugbetaling van de waarborgsom c.q. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat verhuurder niets meer van huurder te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen. Indien de huurder een waarborgsom niet tijdig betaalt, kan verhuurder een overeenkomst eenzijdig ontbinden, onverminderd het recht van verhuurder op schadevergoeding.
ARTIKEL 5. HUURDAGEN EN TERMIJNEN. Huurtermijnen lopen door op zaterdagen en zon- en feestdagen. Indien volgens de schriftelijk door ons verstrekte informatie huur voor een halve dag mogelijk is, geldt dit uitsluitend van 8 tot 12 of van 13 tot 17 uur. De huurprijs voor een dag geldt voor 8 uren, voor een weekend 16 uren of 2 dagen (weekend is vanaf vrijdag 16 uur tot uiterlijk maandag 9 uur) en voor een week 40 uren. Voor een huurperiode van een dag mag een huurder het gehuurde 24 uur behouden, mits de volgende dag een werkdag is. Als dat niet zo is eindigt de huur op dezelfde dag.
ARTIKEL 6. AFLEVERINGSLOCATIE. Huurder bepaalt de plaats, waar het gehuurde wordt opgericht. Huurder staat ervoor in dat het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder kans op beschadiging of kans op schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. Huurder is verplicht verhuurder in te lichten over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Het terrein, waarop het gehuurde dient te worden geplaatst, dient verhard en horizontaal te zijn, goed bereikbaar en berijdbaar met zware vrachtwagens en terreinheftrucks. Verhuurder kan van huurder verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door huurder aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt. Op het niet gebruik maken door verhuurder van deze bevoegdheid kan huurder zich niet jegens verhuurder beroepen. Huurder staat ervoor in dat op de dag, die voor het afleveren en/of monteren van het gehuurde door verhuurder is overeengekomen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is. Voor alle typen hallen, tenten, podia, etc. moet verankering met stalen grondpennen van circa 100 cm diep mogelijk zijn. Voorzieningen, die voor één en ander nodig zijn, worden door huurder getroffen en komen, althans zijn geheel voor zijn rekening. Voor rekening van huurder zijn – tenzij anders vermeld – eventueel hak-, breek-, boor-, schilder- en timmerwerk, of enige andere aanpassing nodig voor de installatie van het gehuurde. Schade aan het terrein en/of aan gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde komt/blijft voor rekening van huurder. Huurder is verantwoordelijk voor de (kosten van) stroomtoevoer, stroomverbruik en water aan- en afvoer en verbruik. De prijzen van verhuurder zijn gebaseerd op het feit dat gehuurde zaken op goed bereikbare plaatsen op de begane grond kunnen worden afgeleverd. De kosten van stagnatie van werkzaamheden uit dien hoofde zijn voor rekening van de huurder. Verhuurder is bevoegd extra te maken kosten in verband met het afleveren en terughalen aan huurder in rekening te brengen.
ARTIKEL 7. TOESTEMMING VAN DERDEN. Indien voor plaatsing van het gehuurde toestemming van een derde nodig is draagt huurder tijdig zorg voor de verkrijging van de toestemming. Van de verkregen toestemming geeft hij schriftelijk aan verhuurder kennis. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming(en) komt geheel voor risico van huurder. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde, van welke aard ook, komen geheel voor rekening van huurder, ook indien dergelijke vergoedingen als voorschot door verhuurder zijn voldaan.
ARTIKEL 8. VERHUUR VOOR BEPAALDE TIJD. Een gesloten huurovereenkomst geldt voor de daarbij overeengekomen duur. Indien huurder niet onmiddellijk aan het eind van die overeengekomen duur de gehuurde zaak of zaken ter vrije en algehele beschikking van verhuurder stelt en/of verhuurder de gelegenheid geeft het gehuurde terug te halen of te doen halen verbeurt huurder aan verhuurder per dag een boete gelijk aan de dagelijkse huursom, onverminderd het recht van verhuurder volledige schadevergoeding te vorderen.
ARTIKEL 9. VERHUUR VOOR ONBEPAALDE TIJD. Een verhuring voor onbepaalde tijd dient te worden opgezegd. Opzegging door de huurder kan onmiddellijk plaatsvinden als hij zelf het gehuurde bij verhuurder terugbezorgt. Als verhuurder het verhuurde dient terug te halen dient de overeenkomst voor onbepaalde tijd door huurder tenminste zeven dagen tevoren te worden opgezegd.
ARTIKEL 10. CONTROLE BIJ ONTVANGST EN TERUGGAVE. Huurder is gehouden de gehuurde zaak of gehuurde zaken onmiddellijk bij aflevering te controleren en te inspecteren op volledigheid, compleetheid en beschadigingen. Indien huurder niet onmiddellijk aan verhuurder enige reclame uit wordt de gehuurde zaak of worden de gehuurde zaken geacht in goede staat te zijn verhuurd. Bij teruggave of terugname van het gehuurde geldt dezelfde controleverplichting voor de verhuurder. Reclames dienen onmiddellijk persoonlijk, telefonisch of per fax te worden gedaan.
ARTIKEL 11. OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER. Huurder mag het gehuurde niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder aan een ander onderverhuren of wederverhuren of anderszins in gebruik geven. Huurder mag het gehuurde uitsluitend overeenkomstig de overeengekomen bestemming en volgens eventueel van toepassing zijnde bedieningsvoorschriften gebruiken. Huurder zal aan het gehuurde geen veranderingen aanbrengen. Het beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het gehuurde is niet toegestaan. Het – tijdelijk – aanbrengen van enige wijziging aan het gehuurde of de constructie daarvan is voor rekening en risico van de huurder. Voor de gevolgen van dergelijke – tijdelijke – wijzigingen is verhuurder niet aansprakelijk. Huurder zal elke aanspraak van derden op het gehuurde afwijzen en dient verhuurder dienaangaande te vrijwaren. Huurder dient verhuurder onmiddellijk van een dergelijke aanspraak in kennis te stellen. Huurder dient verhuurder onmiddellijk in te lichten indien beslag gelegd wordt op het gehuurde of op zaken die aan de huurder toebehoren of bij de huurder in gebruik zijn of wanneer zich enige andere omstandigheid voordoet die de eigendomsrechten van verhuurder zouden kunnen aantasten. Huurder dient in een voorkomend geval de beslagleggende deurwaarder, curator of bewindvoerder over de verhuring in te lichten en deze te informeren omtrent de naam-, adres-, woonplaats-, telefoon- en faxgegevens van verhuurder. Vanaf het moment dat het gehuurde ter beschikking van huurder staat tot het moment waarop de huurovereenkomst eindigt of, indien later, het gebruik van het gehuurde door huurder eindigt, is huurder verplicht alle in redelijkheid te nemen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies van het gehuurde of enig onderdeel daarvan ook feitelijk te nemen. Schade aan of verlies van het gehuurde, veroorzaakt door personen of zaken van wie of waarvan huurder op enigerlei wijze gebruik maakt, en elke daaruit voor verhuurder voortvloeiende schade komt voor rekening van de huurder. Ingeval van verhuur van een tent of podium of dergelijke is huurder bij hagel- of sneeuwbuien verplicht onmiddellijk verwarmingstoestellen in te schakelen, zodat volledige ontdooiing is gegarandeerd in verband met instortings- of ander gevaar. Huurder is verplicht verhuurder op elk moment toegang te verlenen tot inspectie van het gehuurde en/of voor het plegen van onderhoud.
ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID VAN VERHUURDER. Verhuurder zal overeengekomen termijnen voor levering, bezorging en/of terughaling nakomen. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid indien hij op grond van overmacht niet in staat is tot tijdige levering, bezorging en/of terughaling. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die tengevolge van een verhuring direct of indirect aan derden kan ontstaan. Huurder zal verhuurder terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren. Indien een huurder voor enige werkzaamheid, zoals laden, lossen of dergelijke, gebruik maakt van de diensten van personeel of van een personeelslid van verhuurder, wordt geacht dat zodanig personeel(slid) op dat moment in ondergeschiktheid aan of onder verantwoordelijkheid van huurder werkzaam is en dat huurder – ook ten opzichte van verhuurder – op dat moment aansprakelijk is voor dat personeel(slid). Verhuurder aanvaardt geen andere aansprakelijkheid voor zijn diensten of goederen dan die aansprakelijkheid die daaruit volgens de wet voor hem voortvloeit. Verhuurder aanvaardt in geen geval enige aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade en evenmin voor immateriële schade. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die hoger is dan het schadebedrag waarvoor hij is verzekerd. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade wegens lekkage tengevolge van regen, storm, hagel of dergelijke en evenmin wegens condenswater afkomstig van geplastificeerd zeil.
ARTIKEL 13. ANNULERING. Een met verhuurder aangegane huurovereenkomst kan slechts op schriftelijk verzoek van de huurder en met schriftelijke instemming van verhuurder en tegen betaling van annuleringskosten worden geannuleerd. Deze kosten bedragen: 40% van de huurprijs bij annulering meer dan 3 maanden voor aanvang van de huurperiode, 50% van de huurprijs bij annulering meer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode, 60% van de huurprijs bij annulering meer dan 1 maand voor aanvang van de huurperiode, 70% van de huurprijs bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang van de huurperiode, 80% van de huurprijs bij annulering korter dan 1 week voor aanvang van de huurperiode.
ARTIKEL 14. ONTBINDING/OPZEGGING. Verhuurder is bevoegd om de huurovereenkomst – voor zover niet anders bepaald – met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien huurder één of meer verplichtingen jegens verhuurder niet of niet naar behoren nakomt, één en ander onverminderd het recht van verhuurder op schadevergoeding. Verhuurder is bevoegd om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, wanneer huurder surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.
ARTIKEL 15. RISICO VAN HET GEHUURDE. Huurder draagt vanaf het moment dat het gehuurde op locatie aanwezig is en tot het moment van de feitelijke terugname ervan door verhuurder het gehele risico van en de verantwoordelijkheid voor het gehuurde. Huurder is verplicht het gehuurde te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade of beschadiging wegens verlies, diefstal, brand, storm, vandalisme, vernieling, etc. Huurder is verplicht elke schade aan het gehuurde onmiddellijk aan verhuurder te melden. Zonder toestemming van verhuurder mag huurder niet tot reparatie overgaan. Reparatie van of verandering aan het gehuurde mag slechts door of vanwege verhuurder plaatsvinden. Indien het gehuurde buiten de schuld van huurder een gebrek vertoont of is beschadigd zal verhuurder indien dit nodig en mogelijk is het gehuurde terugnemen en voor een vervangend gehuurde zorg dragen. Indien er geen vervangend gehuurde beschikbaar is zal huurder voor dat geval het recht hebben de overeenkomst te beëindigen. Verhuurder is niet verplicht beschadigde zaken terug te nemen of te ruilen. Indien het gehuurde al dan niet gedeeltelijk door breuk of vermissing niet kan worden teruggegeven heeft verhuurder het recht de vervangingswaarde van huurder te vorderen.Als het gehuurde een gebrek vertoont of beschadigd is door schuld, toedoen of nalatigheid van de huurder, wegens bijvoorbeeld on-vakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte onderdelen of enige andere reden, niet zijnde gewone slijtage, is verhuurder gerechtigd de kosten van het herstel of de reparatie aan huurder te berekenen.
ARTIKEL 16: PARTY-GOOD, VLOERBEDEKKING, LINNENGOED, PARASOLS, ETC. Het is mogelijk om party-good, na afspraak, vuil terug te geven tegen een toeslag op de huurprijs volgens de volgende voorwaarden: . glazen, kommen en koppen dienen uitgeveegd en ondersteboven in de juiste kratten geplaatst te zijn, . borden dienen afgeveegd te zijn, . bestek dient afgeveegd te zijn en per soort gesorteerd, . afval en etensresten dienen zich niet tussen of in de zaken te bevinden. De huurder is verantwoordelijk voor het feit dat bij het leggen van de vloerbedekking de vloer/ondergrond schoon is. Indien de vloer naar het oordeel van verhuurder niet schoon is, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten en schades voor rekening van de huurder. Snijwerk dat naar het oordeel van de verhuurder bij het leggen van de vloerbedekking onvermijdelijk is, is voor rekening van de huurder. De kosten hiervan bestaan, naast de huurprijs, uit het arbeidsloon voor het versnijden en de vervangingsprijs van de versneden vloerbedekking. De huurder dient zaken als linnengoed en parasols en in zijn algemeenheid al die zaken die van stof of gestoffeerd zijn en die nat geworden zijn, te drogen alvorens deze in te pakken of op te vouwen ter voorkoming van niet te verwijderen vochtvlekken. Huurder is aansprakelijk voor de gevolgen van het onvoldoende drogen van dergelijke zaken.
ARTIKEL 17. EINDE VAN DE HUUR EN TERUGGAVE VAN HET GEHUURDE. Bij het einde van de huur dient het gehuurde in dezelfde conditie waarin het is verstrekt, geheel gereinigd en onbeschadigd, ter beschikking van de verhuurder te worden gesteld. Indien blijkt dat het gehuurde een gebrek vertoont, beschadigd is of niet voldoende gereinigd is, is verhuurder gerechtigd de huurder de kosten van herstel of reiniging in rekening te brengen. Indien huurder niet in staat is het gehuurde aan verhuurder terug te leveren, althans het gehuurde niet aan verhuurder terug levert, is verhuurder gerechtigd van huurder de vervangingswaarde van het gehuurde te vorderen.
ARTIKEL 18. VERBOD OP NAMAAK OF INBREUK OP RECHTEN. Huurder verklaart de rechten van verhuurder op de ontwerpen van zaken te zullen eerbiedigen en geen materialen of onderdelen ervan te zullen namaken.
ARTIKEL 19. TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN. Op de overeenkomsten van verhuurder is Nederlands recht van toepassing. Van geschillen over of in verband met het gehuurde neemt bij uitsluiting kennis de bevoegde rechter binnen het arrondissement Assen.